Vandalorum Nordicus, Vandalorum Hiperboreis, Vandalorum Borealis, Vandalorum Orientalis, Vandalorum Pannonicus, Vandalorum Silvanus, Vandalorum Ponticus, Vandalorum Banaticus, Vandalorum Carpaticus, Vandalorum Valahicus, Vandalorum Occidentalis eller Florilegium mutabilis, Vandalorum Balcanicus, Vandalorum Iliricus, Vandalorum Romanicus, Vandalorum Italicus, Vandalorum Alpinus, Vandalorum Germanicus, Vandalorum Galicus, Vandalorum Pireneus, Vandalorum Ibericus, Andalusia, Vandalorum Africanis, Geiserik, Hunerik, Thrasamund, Hilderik, Gelimer, Vandalorum Universalis eller Clios upplysningar, Sanna historier, Spörsmål och tolkningar, Märkliga händelser, Kulturellt sammanhang, Vandalorum Vulgaris eller Överflödigt bråte, Cogito ergo stum, Skaldens blunder, Erato, Vandalorum Danubiensis eller Zamolxes viskningar

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 12:31:22','/sv/taxonomy/term/34%2023%2029%2012%202%201%206%2024%2035%2030%203%2013%205%2036%2031%2025%207%2014%2026%2032%2037%2015%204%2027%2016%208%209%2017%2018%2010%2019%2020%2021%2011%2022%2028%2033?page=7') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Den kristdemokratiska värdegrunder. Lars Lindén

Kristdemokratiska ideologins grundpelare:

1. Människovärdet - det okränkbara. Kärnan i KD:s ideologin är den kristna människosynen. Den allra viktigaste principen i denna är tanken om människans okränkbara värde. Alla människor har ett lika värde och vi alla, som enskilda personer, har ett unikt värde. Dessa grundläggande värden får aldrig kränkas.

Personalismen i den krisdemokratiska ideologin. Lars Lindén

Några av Lars Lindén tankar ur boken "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010)

1) LL särskiljer två varianter av humanism beroende på vilken komponent som betonas:

Den traditionella betonar jaget. Den har som mål värde som individuell frhet, självförverkligande och oberoende.

Personalimen fokuserar på medmänniskan. Den lyfter fram de andra människors betydelse för en själv.

Den religiösa humanismen. Lars Lindér

Några av Lars Lindén tankar ur i hans bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010): 

Känslornas dubla natur. Lars Lindén

Lars Lindén skriver i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010), att varje känsla har i sig en positvi och en negativ aspekt:

- Glädjen kan betyda å ena sidan lycka och tacksamhet, men å andra sidan självupptagenhet och rus.

- Hoppet ger oss frihet och val, men kan förvandlas till tivivel och förvirring.

- Begäret kan betyda att sträva mot något, men även avund och girighet.

Två typer av existentialism. Lars Lindén

Lars Lindén särskiljer i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) två typer av existentialism: 

1. Den humanistiska anser att människan formar sin mening själv. HE betonar människans frihet och val på bekostnad av en sund insikt om motpolen, dvs nödvändighet och determinism.

Tankar om filosofiska strömningar. (olika källor)

- Existentialismens historiska utveckling kan sammanfattas i sentensen: Freud (viljan till Lust), Adler (viljan till Makt) och Frankl (viljan till Mening).

Två uppfattningar om värdens hierarki. Lars Lindén

Lars Lindén skriver i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) att det finns två typer av svar på frågan "Är alla värden lika goda?":

Sex människotyper. Gordon Allport (1897-1967)

GA särskiljer sex olika människotyper på grudval av vad individen lever för:

1. Den teoretiska människan lever för att upptäcka eller klartlägga sanning.

2. Den ekonomiska människan är inriktad på tingens nyttovärde.

3. Den estetiska människan är inställd på tingens form och armoni.

4. Den sociala människan odlar samhörighet med och kärlek till andra människor.

Tankar om en litterär kanon. Mikael Löfgren

Några av ML:s tankar urplockade ur hans bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002):

- Västerländska intellektuella intar en paradoxal hållning gentemot K: å ena sidan genomskådar de K som en kulturell konstruktion, å andra sidan hänvisar de till den i sin dagliga verksamhet som lärare, förskare, kritiker etc. Kan K vara död som ord, men levande som företeelse, död i teorin men levande i praktiken?

Fem förhållningssätt till kanon. Mikael Löfgren

ML urskiljer i sin bok, "Sorgens globala diktatur" (Atlas, 2002) några typiska sätt att förhålla sig till kanon:

1) reformistisk-pragmatisk: utvidgar K när tillräckligt starka sociala intressen så krärver (arbetarlitteratur, kvinnolitteratur, barnlitteratru, etniska mioriteters litteratur).

Prenumerera på innehåll