• user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('35.175.182.106','2018-12-15 13:19:47','/sv/content/den-kristdemokratiska-vardegrunder-lars-linden') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2018-12-08' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2018-12-15' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2018-12' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2018' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.

Den kristdemokratiska värdegrunder. Lars Lindén

Kristdemokratiska ideologins grundpelare:

1. Människovärdet - det okränkbara. Kärnan i KD:s ideologin är den kristna människosynen. Den allra viktigaste principen i denna är tanken om människans okränkbara värde. Alla människor har ett lika värde och vi alla, som enskilda personer, har ett unikt värde. Dessa grundläggande värden får aldrig kränkas.

Demokrati som beslutmetod garanterar i sig inte att människovärdet och männskliga rättigheter respekteras. Vid majoritetsbeslut kan en minoritet förtryckas och mänskliga rättigheter kränkas. Därför behövs en gemensam värdegrund, väl förankrad i den folkliga själen, som garanterar alla och envar deras frihet och mänskliga rättigheter.

KD har en positiv syn på det personliga ägandet, eftersom vår insikt och förmåga är störst när det gäller att fårda det som tillhör oss själva eller någon i vår närhet.

 

2. Subsidiaritetsprincipen: människorna bygger i de fria gemenskaperna samhället "underifrån". Samhället formas när enskilda människor bildar par, som sedan bildar familjer, som sedan går samman i bygemenskaper. Dessa froma en stat, som sedan kan välja att ingå i ett större samarbete.

KD stödjer det civila samhället och de små gemenskaperna. De övre gmp. finns till för de undre, men de får aldrig ta ifrån en mindre gmp. ett ansvar att på ett effektivt sätt hantera det de kan sköta själva. Däremot så har den övre nivån ett ansvar att stödja den lägre nivån, så att denna kan fullfölja sitt ansvar.

Eftersom frågor som handlar om handel, miljö och internationell brottslighet kan inte lösas enbart genom nationell politik ställer sig KD bakom sammarbetet med den Europeiska uniunen.

 

3. Förvaltarskapstanken: Vi har ett uppdrag att förvalta. Ansvaret gäller såväl de egna som de gemensamma resurserna.

Den enskilda människan har ansvar för sitt liv, sina resurser, beslut och handlingar. Samhället ansvarar för förvaltningen av vår karaktär och  av  medborgerliga dygder som rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap.

Miljön och naturresurserna måste förvaltas ansvarsfullt, så att goda livsbetingelser inte äventyras och så att kommande generationer också får del av dem.

Förvaltarskap  över gemensamma resurser gäller även de andliga och kulturella värden, som utgör ett rikt arv, och som behövs för att bevara och vidareutveckla en identitet och civiliserad samhörighet.

KD för en ansvarsfullt ekonomisk politik som inte enbart ser till kortsiktiga vinster, utan också skapar goda förutsättningar för framtiden.

Varje individ har ett ansvar att förvalta sina talanger och själsliga tillgångar på ett sådant sätt att det främjar det gemensammas bästa; att använda sina gåvor till hela samhällets gagn och uppman till ett långsiktigt tänkande och att därigenom värna de nödvändiga livsbetingelserna.

 

4. Ofullkomlighetstanken: Människan är ofullkomlig, så verklig solidaritet är nödvändig. Solidaritetsbegreppet gäller alla människor. Därför är klasskamp som politisk metod en omänsklig företeelse.

Insikten om m.o. klargör behovet av medborgerlig samverkan och maktdelning. Den lägger en fiktig grund för en utvecklad och realistisk syn på demokrati och ger en ödmjuk inställning till politikens möjligheter. En av politikens viktiga uppgifter är att på ett konstruktivt sätt stödja (inte styra) människornas sammarbete.

Ofullkomlighetstanken leder till en kritisk inställning till alla former av utopiska ideologier, till drömmen om att man kan skapa det perfekta samhället här på jorden.

Var och envar skall få bestämma så mycket som möjligt över sina egna liv, men eftersom vi är ofullkomliga och begår misstag så behövs ett skyddsnät för oss alla. Samhället bör ta hänsyn till medborgarnas brister, så att ingen faller i onödan. Men när vi faller har vi alla ett ansvar att bygga ett skyddsnät, som vi alla kan behöva en dag.

Social rättvisa handlar om alla människor rätt till värdighet, delaktighet i samhälle och välstånd som det gemensamma arbetet skapar. I ett gott samhälle bidrar alla och envar efter förmåga och stöttas alla och envar efter behov.

 

5. Naturrätten. Tron  på att det finns vissa univeersella allmänt giltiga värden, t.ex. de mänskliga rättigheterna. När dessa värden finns och erkänns, får människan ett ansvar att bevara, skydda och främja dem.

De mänskliga rättigheterna slår fast att familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och har rätt till samhällets och  statens skydd. Familjen utgör den minsta, men viktigaste gruppen i samhällsbygget.