Vandalorum Romanicus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 01:24:27','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-romanicus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
politik

Om idéimporter

Ideologier (som marxism, postmodernism, dekonstruktion etc) importerade från Europa till USA, yxas till för att passa som ”teori och metod” i amerikanska universitetskurser. Följder:
- Isolerad från en politisk offentlighet löper kritisk-teoretisk verksamhet risk att reifieras till mental lyxkonsumtion för de redan privilegierade
- Den politiskt utmanande kärnan i dem teknifieras och slipas ned till repeterbar men tandlös pedagogik.

Liberalismens huvudprinciper (Svante Nycander)

Liberaler tänker olika om mycket, men håller ändå fast vid visa huvudprinciper:
- Sekularism: religiösa argument hör inte hemma i politiska frågor. Förnuftet ska styra.
- Universalism: man tillbakavisar krav från olika kollektiv (nation, klass, skrå, församling) som vill bestämma inte bar hur individen ska handla och leva, utan också hur han eller hon ska tänka och känna. Universalism och individualism hör ihop.
- Konstitutionalism: den politiska makten ska vara kontrollerad utövad enligt lagen.

Modell för förändringsarbete. Kotter

- skapa medvetenhet om att förändring är nödvändig
- skapa vägledande koalitioner
- utveckla visioner och strategier
- kommunicera sina visioner för förändring
- ge organisationerna resurser och handlingsutrymme
- ställa upp kortsiktiga mål för att snabbt kunna visa på framgång
- konsolidera uppnådda framgångar och därmed lägga grund för fortsatta reformer
- förankra förändringsprocesserna i organisationskulturen

Aktivistgrupperingar

Några rörelser i dagens samhälle:

Ideologier. Karakteristiska värderingar

En bristfällig repertoar:

1. Liberalism: ekonomisk välstånd och frihet, frihet från statens tvång, individualism (i menningen att varje individ ska ha möjlighet att uttrycka sin personlighet),

2. Konservatism:

3. Socialism:

4. Konservatism + socialism: trygghet, sammanhang, gemenskap

Relationen mellan stat och kyrka i Sverige

Den fredliga samexistensen mellan stat och kyrka hade två följder:

1. Sverige fick full religionsfrihet först på 1951 och först år 2000 separerades stat och kyrka.

2. Historiskt sett hade svensken en värdemässig lojalitet mot en nedtonad, men likväl rigid protestantism.

Två typer av relationer mellan stat och kyrka.

Statens inställning till religion i två europeiska länder:

1. I Frankrike: späning - staten  aktivt och tydligt bekämpar kyrkans makt och religionens inflytande över medborgarnas sinnen. Därför sägs ibland att F inte har tre, utan fyra religioner: kristendom, judendom, islam och... sekularism.

Två typer av vänster.

Skillnader mellan en äldre och en ny väster, av liberalt snitt:

1. Den äldre följer en nationell, fackligt baserad linje. Den tänker sig en gemensam kamp baserad på vissa ideal.

2. Den nya representerar en internationell variant där jämlikhetssträvandet formuleras i kollektiva termer och utarbetas på nätverksnivå. Den relativiserar alla värderingar utom toleransen som öppnar sig mot grupper belägna under eller vid sidan om de etablerade hierarkierna.

Det kalla kriget. (övriga källor)

Det finns två uppfattningar om det:

1. Båda sidorna var lika goda kållsupare

2. Det kalla kriget stod mellan de västliga demokratierna (till vilka Sverige hörde) och de kommunistiska diktaturerna. (Jarl Hjalmarson/högerledare)

Två förhållningssätt gentemot demokrati. Amy Gutman

Churchills klassiska aforism: demokrati är den sämsta styrelseformen om man undantar alla de andra. De konservativa varnar för en övertro på demokratins inneboende moraliska kraft. Men att reducera den till en värdeneutral metod är en historisk reträtt. Motsättningen kan sammanfattas så här:

Prenumerera på innehåll