Vandalorum Pireneus

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:56:20','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/vandalorum-pireneus') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
moral

Skam- och skuldkulturer

Antropologer skiljer mellan två kulturtyper:
1. Skamkulturen: Individens värde är beroende av om han eller hon bejakas av de andra medlemmarna i sin grupp. Det är viktigt att följa sociala koder och uppfylla gruppen förväntningar på ”rätt beteende. Skam handlar om värden och misslyckanden med att leva upp till ideal. Att uppväcka känslor av skam är därför ett effektivt sätt att kontrollera människor –kanske lika effektivt som hot och våld.

2. Skuldkulturen: Betonar individens eget ansvar och respekt för lagar och regler. Skulden är knuten till normer och överträdelser av dessa.

Vänskapens komponenter. Aristoteles

- Vänner måste känna glädje över varandras sällskap
- De måste kunna ha nytta av varandra
- De måste tillsammans stå i det godas tjänst

Två syn på ansvaret

Det finns två traditioner:
1. De amerikansk influerade, självhjälpsböckerna: allt ansvar läggs på individen.
2. Den marxistisk influerade synen: ansvaret lastas på samhället (struktur, system, makthavare etc)

Tre människosyn (ur kd:s perspektiv). Lars Lindén

Lars Lindén tankar om dessa människosyn ("Frihet till gemenskap" / Books-on-Demand, 2010)

1. Den kollektivistiska: ligger till grund för socialismen. Den sätter kollektivets goda framför de enskilda människorna. Den behandlar individen främst som delar av ett kollektiv. Eftersom vi alla är olika, onika, kan vi inte buntas ihop och förses med kollektiva lösningar. 

Den kristdemokratiska värdegrunder. Lars Lindén

Kristdemokratiska ideologins grundpelare:

1. Människovärdet - det okränkbara. Kärnan i KD:s ideologin är den kristna människosynen. Den allra viktigaste principen i denna är tanken om människans okränkbara värde. Alla människor har ett lika värde och vi alla, som enskilda personer, har ett unikt värde. Dessa grundläggande värden får aldrig kränkas.

Personalismen i den krisdemokratiska ideologin. Lars Lindén

Några av Lars Lindén tankar ur boken "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010)

1) LL särskiljer två varianter av humanism beroende på vilken komponent som betonas:

Den traditionella betonar jaget. Den har som mål värde som individuell frhet, självförverkligande och oberoende.

Personalimen fokuserar på medmänniskan. Den lyfter fram de andra människors betydelse för en själv.

Känslornas dubla natur. Lars Lindén

Lars Lindén skriver i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010), att varje känsla har i sig en positvi och en negativ aspekt:

- Glädjen kan betyda å ena sidan lycka och tacksamhet, men å andra sidan självupptagenhet och rus.

- Hoppet ger oss frihet och val, men kan förvandlas till tivivel och förvirring.

- Begäret kan betyda att sträva mot något, men även avund och girighet.

Två typer av existentialism. Lars Lindén

Lars Lindén särskiljer i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) två typer av existentialism: 

1. Den humanistiska anser att människan formar sin mening själv. HE betonar människans frihet och val på bekostnad av en sund insikt om motpolen, dvs nödvändighet och determinism.

Två uppfattningar om värdens hierarki. Lars Lindén

Lars Lindén skriver i sin bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010) att det finns två typer av svar på frågan "Är alla värden lika goda?":

Individualismens två ansikte

Ur moralisk synpunkt individualisem har två motsata sidor:

1. Den positiva: varje individ ska ha möjlighet att uttrycka sin personlighet, var och en av oss är expert på sitt eget liv, ingen annan ska föreskriva vad som är bra för oss

2. Den negativa (= egoism): Inställning som kommer till uttryck i talesätt som: "Sköt dig själv och skit i andra", "Var och en är sin lyckas smed", "Ensam är stark"

Prenumerera på innehåll