Andalusia

  • warning: Creating default object from empty value in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/i18n/i18ntaxonomy/i18ntaxonomy.pages.inc on line 40.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: INSERT IGNORE INTO counter_today (counter_ip,counter_date,counter_page) VALUES ('3.85.143.239','2019-05-23 00:57:53','/sv/category/kategorier/vandalorum-occidentalis-eller-florilegium-mutabilis/andalusia') in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 178.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10)= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 334.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,10) > '2019-05-16' AND SUBSTRING(counter_date,1,10) <= '2019-05-23' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 352.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,7)= '2019-05' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 365.
  • user warning: Table 'emmoecom_vandal.counter_today' doesn't exist query: SELECT count(*) AS total FROM counter_today WHERE SUBSTRING(counter_date,1,4)= '2019' in /home/emmoecom/drupal/drupal-6/sites/all/modules/counter/counter.module on line 379.
samhälle och levnadskonst

Nya samtida kulturfenomen

Några förändringar
- Identiteten har blivit något som man ”väljer” snarare än ”växer in i”.
- Kulturen ses inte längre som något fint alternativt fördärvligt som kan konsumerar på sin fritid, utan som ett vitalt inslag i produktionen av den egna identiteten.

Två psykiska tillstånd. Ludvig Igra

För att utveckling och förändring skall kunna ske måste gamla, etablerade mönster brytas upp och nya sammanfogas och ta form. Tillståndet när ännu inget mönster finns är ett tillstånd av ovisshet. Det är ångestväckande och vi är därför benägna att hålla fast vid gamla mönster.

1. Den depressiva positionen: strävan att samla de egna personlighetsdelarna i ett ständigt pågående försök att bryta deras förskingring. Ett mönster har tagit form, ett sammanhang och en mening har skapats.

Cultural studies

Frågeställningar:
- Hur skapas identitet? Vad betyder kön, ras, klass?
- Vad är de konglomerat av attityder, klädstilar och musiksmak som kallas ungdomskultur?
- Hur ska man förstå vår tids populärkultur: som en globalt spridd fördumningsindustri eller som en postmodern variant av en urgammal och i grunden emancipatorisk folklig kultur?

Studieämne
1. identitetspolitik: särskiljande egenskaper (kön, klass, etnicitet, ålder, nationalitet) som utgör materialet i individens skapande av identitet.

Den religiösa humanismen. Lars Lindér

Några av Lars Lindén tankar ur i hans bok, "Frihet till gemenskap" (Books-on-Demand, 2010): 

Sex människotyper. Gordon Allport (1897-1967)

GA särskiljer sex olika människotyper på grudval av vad individen lever för:

1. Den teoretiska människan lever för att upptäcka eller klartlägga sanning.

2. Den ekonomiska människan är inriktad på tingens nyttovärde.

3. Den estetiska människan är inställd på tingens form och armoni.

4. Den sociala människan odlar samhörighet med och kärlek till andra människor.

Tankar om kulturella särdrag (övriga källor)

Visa drag i nordamerikansk "main stream" som har särskild lockelse i Sverige: karriärdrommar, ungdomlig vitalitet, komfort, intresse för heminredning

Kasam (The Sense of Coherence). Aaron Antonovsky

Den amerikanska psykologen AA undrade, varför en del judiska koncentrationslägerfångar klarade att återupprätta sina liv. Hur kom det sig att nu mår de bra trots allt lidande som de fick uppleva. Han fann tre gemensamma faktorer som dessa personer uppvisade:

1. Meningsfullhet (den grundläggande komponenten): individens inre motivation och drivkrafter.

Kulturdiversifiering. (?)

Sambandet mellan näringsmiljö och kulturvariation:

1. I näringsfattiga miljöer måste människorna röra sig över över stora områden för att kunna överleva, vilket tenderar att göra kulturen mer enhetlig.

Det svenska samhället. J Proctor & Neil Roland

Några av J Proctors & Neil Rolands tankar ur deras bok, "The Rough Guide to Sweden":

- Svenskarna har en dubbelnatur: lågmälda och reserverade till vardags, men, när det drar ihop sig till midsommar eller helg, visar det sig att de är "great party people, especially when the beer begins to flow".

Två motsatta kulturbegrepp. Jensen

1. Det estetiska, odlad av humanister: kultur är lika med den förnämsta konsten.

2. Det värderelativistiska, tillhörande management-guruerna: kulturen, i bred antropologisk mening, som anekterar även det snäva estetiska.

Prenumerera på innehåll